بالابر هیدرولیکی متشکل از یک سیستم، که شامل قسمت های هیدرولیکی، مکانیکی و الکتریکی است که با هم دیگر در یک مجموعه هماهنگ شده و وظیفه ی جابه جایی را برعهده دارد. که اصطلاحاً به این مجموعه بالابر هیدرولیکی (الکتروهیدرولیک) گفته می شود.