طرز کار بالابر هیدرولیکی خانگی

نحوه کار بالابر هیدورلیکی به این شیوه است که با روشن شدن موتور برقی، بالابر به سمت بالا حرکت می کند. با روشن شدن شیر برقی بالابر به سمت پایین حرکت می کند.

زمانی که بالابر به سمت بالا حرکت می کند موتور شروع به چرخش می کند و پمپ هیدرولیک را به چرخش در می آورد و روغن داخل مخزن را به سمت جک هیدرولیک انتقال می دهد تا پمپاژ صورت گیرد در این لحظه است که بالابر شروع به حرکت می کند و به سمت بالا می رود و زمانی که بالابر به سمت پایین حرکت می کند، در صورتی که برق وارد بالابر شود، شیر برقی اجازه تخلیه روغن را به تانک می دهد. در شکل زیر به صورت شماتیک نحوه کارکرد بالابر هیدرولیکی شرح داده شده است.